ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

                                                                       ДО…………………………

                                                                            

                                                                       Г-Н/Г-ЖА……………………

 

 

Уведомявам Ви, че на 26.06.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Годишен финансов отчет за 2018г. на „Роман автотранспорт“ЕООД.;- обща

  1. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2018г.;-икономическа и обща
  2. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Искания с вх.№ 5800-78/22.05.20189г. от Общинска служба земеделие гр. Роман  за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.;- ТСУ
  3. 4. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр.Враца насрочено за 15.07.2019г. от 11.00 часа.;- обща
  4. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца на 05.07.2019г.;- обща
  5. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2019г.:- икономическа и обща
  6. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Процедура за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за битов отпадъци на територията на Община Роман“;- икономическа и обща
  7. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Утвърждаване на новообраувани имоти от поземлен имот в землище Роман, Община Роман.;- ТСУ и обща
  8. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно :Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2019г.“;- ТСУ и обща
  9. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: т.2 от Решение №590 прието с протокол № 55/29.05.2019г. на Общински съвет гр.Роман.;- икономическа
  10. Актуални.;

 

Заседание на  Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  към ОбС-Роман на 24.06.2019г. от1330 часа в зала №222;

 

Заседание на Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, към ОбС-Роман на 24.06.2019г. от1300 часа в зала №222;

 

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 24.06.2019г. от 1400  часа в зала №222;

 

 

 

 

 

 

 

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                   /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

 

About the author