ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

Уведомявам Ви, че на 29.06.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

  1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане по проект „Достоен живот за хората в община Роман“. -Обща

  2.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отпускане на временен безлихвен заем за разплащане по Регионална програма за заетост – 2018г.-Обща

  3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Изменение и допълнение на Наредба №9.-Обща

  4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Включване на обособена група „Слънчице“, находяща се в с.Камено поле към Детска градина „Зора“ гр.Роман в списъка на защитените детски градини в изпълнение на чл.5 от ПМС №121/23.06.2017г. изм. ДВ бр.31 от 10 април 2018г. и във връзка с Докладна записка от Директора на ДГ“Зора“с вх.№6700-54/15.06.2018г.-Образование

  5.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Включване на ОУ “Св.св.Кирил и Методий“ – с.Камено поле в Списъка на  защитените училища  в изпълнение на чл.5 от ПМС №121/23.06.20107т. изм. ДВ. Бр.31от 10 април 2018г. и във връзка с докладна записка от Директора на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с вх.№6700-52/12.06.2018г.– Образование

6.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Докладна записка Вх.№6700-43/30.05.2018г.от Директора на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле.-Обща

7.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Докладна записка  Вх.№9100-653/30.05.20108г. от Председателя на Пенсионерски клуб „Куна Кралица“с.Кунино. -Обща

8.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. –Обща

9.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Искане за отпускане на възмездна финансова помощ на „Роман автотранспорт “ЕООД гр.Роман.-Обща

 10.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман     Валери    Ролански – относно: Кандидатстване на Община Роман по мярка 7.2 по програма за развитие на селските райони с вх.№157. -Обща

 11.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман     Валери    Ролански – относно: Кандидатстване на Община Роман по мярка 7.2 по програма за развитие на селските райони с вх.№158. -Обща

 12.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман     Валери    Ролански – относно: Кандидатстване на Община Роман по мярка 7.2 по програма за развитие на селските райони с вх.№159. -Обща

13.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман     Валери    Ролански – относно: Приемане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Роман за 2017 година. -Обща

14.Актуални.

 

 

Заседание на Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост  към ОбС-Роман на 25.06.2018г. от 1330 часа в зала №222:

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 25.06.2018г. от 1400 часа в зала №222:

 

 

 

   ЦК                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                               НА ОбС-РАМАН:………………………

                                                                                                                        /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author