Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.06.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА     Уведомявам Ви, че на 29.06.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:     1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане по проект „Достоен живот за хората…