Уведомявам Ви, че на 23.12.2016г. от 1430 часа ще се проведе заседание на ОбС-гр.Роман.  Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 1.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Роман.-Икономическа

2.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Промяна на маршрута в списъка на длъжностите в раздел ІV „Пътуващи учители от ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Камено поле в приложение №9 по бюджета на община Роман, които имат право на транспортни разноски за 2016 година.-Икономическа

3.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Безвъзмездно придобиване на собственост чрез завещание. –Икономическа

4.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот ПОС.-Обща

5.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Разработване на областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на област Враца 2016-2018г.-Образование

6.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Одобряване на ПУП и ПП за изграждане на обект – публична общинска собственост: Сметище твърди битови отпадъци/ТБО/ в изпълнение на т.1 от Решение №309 на Общински съвет гр.Роман с Протокол №39 от 28.05.2010г.-ТСУ и Обща

7.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Предоставяне на имоти –полски пътища, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.-ТСУ и Обща

8.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно:Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците в община Роман за периода 2016-2020г.-Обща

9.Актуални въпроси.

 

     Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман на 21.12.2016г. от 1400 часа в зала №222.

 

 

Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман на 21.12.2016г. от 1430 часа в зала №222.

 

 

Постоянна  Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС-Роман на 21.12.2016г. от 1445 часа в зала №222.

 

 

    Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман, Постоянна  Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС-Роман: Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман,  Постоянна Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман  на 21.12.2016г. от 1500 часа в зала №222.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦК                                                    НА ОбС-РОМАН:………………………………

                                                                                         /ТИХОМИР ВЪЛЧЕВ/

About the author