ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

Уведомявам Ви, че на 27.02.2018г. от 1300  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман.

Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка     от     Председателя   на   ОбС-Роман   Тихомир   Вълчев-

относно: Отчета за дейността  на Общински съвет – Роман за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.-Обща

2.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на проект „Достоен живот за хората в Община Роман.-Икономическа

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Изменение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите-Икономическа и Обща

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отпускане на средства от фонд „Резервен“ за 2018г. за покриване на извършени разходи за почистване на мост на река Искър в района на гара Струпец през месец Февруари 2018 година.-Обща

5.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Покана за редовно заседание  на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр.Враца насрочено за 06.03.2018г. от 1100 часа. -Обща

6.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Приемане на „План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Роман, Област Враца 2018г. –Ред и сигурност

7.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Приемане на план за действие на Община Роман в изпълнение на Стратегия на Област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произходи други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромската ситуация 2018-2020г.-Образование

8.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017г.-Образование и Ред и сигурност

9.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Постъпила молба с вх.№9100-122/24.01.2018г. от Председателя на Сдружение “Пенсионерски клуб-отмора“ с.Камено поле. -Обща

10.Докладна   записка     от   Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Продажба на земя-ЧОС на собственика на построена върху нея сграда.-Икономическа

11.Докладна   записка     от   Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Дълготрайни материални активи /ДМА/ и утвърждаване на експертна оценка.-Икономическа

12.Докладна   записка     от   Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Постъпило писмо от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Враца с изх.№АВиК-1-/349/ от 04.12.2017 година съгласно което и приложените към писмото указания на МРРБ/писмо в сх.№АВиК-1-/377/ от 17.10.2017г./ е необходимо приемане на изпълнените от „В и К“ ООД Враца през 2016г. и 2017г. инвестиции, съгласно договор с АВиК в сила от 01.03.2016г.– Икономическа

13.Докладна   записка     от   Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни/чл.37и от ЗСПЗЗ/. -ТСУ

14.Докладна   записка     от   Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Искане с вх.№5800-12/15.02.2018г. от Общинска служба Земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодатели. ТСУ

  1. Актуални.

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  към ОбС-Роман на 23.02.2018г. от 1330 часа в зала №222:

 

Заседание на  Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани  към ОбС-Роман на 23.02.2018г. от 1400 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, към ОбС-Роман на 23.02.2018г. от 1430 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, към ОбС-Роман на 23.02.2018г. от 1500 часа в зала №222:

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 23.02.2018г. от 1530 часа в зала №222:

 

 

   ЦК                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                               НА ОбС-РАМАН:………………………

                                                                                                                    /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author