С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА РОМАН, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ЧЕ ОТ 02.02.2018г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ , ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА  И ТАКСА  КУЧЕ ЗА 2018г.

СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2018Г.

1. Данък недвижим имот и такса битови отпадъци:
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври

2.  Данък върху превозните средства:
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври

На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5%

3. Такса за притежаване на куче: Таксата се заплаща  до 31 март 2018 година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31март.

Начини на плащане:

Касово в  Община Роман , гр.Роман ,ет.1 „Информационен център“ – гише „Каса“, където се приемат и плащания с банкова карта чрез ПОС терминално устройство

– По банков път – Банка „ДСК” гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100 BIC: STSABGSF

Код за вид плащане:
442100 Данък върху недвижимите  имоти
442400 Такса  за битови отпадъци
442300 Данък върху превозните средства
448013 Такса за притежаване на куче

– В кметствата по местонахождение на недвижимия имот /В кметства Камено поле, Кунино, Струпец и Хубавене, могат да се плащат всички видове задължения по ЗМДТ/

– С пощенски запис

– В касите на ИЗИПЕЙ и Български пощи

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ

About the author