Съобщение за деклариране на патентни дейности

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА С Ъ О Б Щ Е Н И Е         Звено „Местни данъци и такси ” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности, съгласно Закона за местните данъци и такси, че крайният срок за деклариране на извършваните от тях дейности е 31 януари 2018 година. Декларации се…

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2018 г.

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2018 г.   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман, кметът на…