ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

 

                                                                                                                                                               ДО…………………..……………..…………………

                                                                                                                                                               Г-Н/Г-ЖА………………..………………….

 

 Уведомявам Ви, че на 28.09.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна  записка  от  Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти в Община Роман и разпределяне средствата за спорт за 2018г. – Обща

2.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Предложение за именуване на улица в с.Хубавене, общ.Роман.-Обща

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2018г. – Обща

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Решени №743 прието с протокол №44/30.08.2018г. на Общински съвет гр.Роман. -Обща

5.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Вземане на решение за придобиване от община Роман на право на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр.Роман, а именно УПИ IXпл.№989 в кв.68 с площ от  2500кв.м, ведно с построена в имота масивна сграда-хале със ЗП 720 кв.м. –  Обща

6.Актуални.

 

 Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 26.09.2018г. от 1300 часа в зала №222:

 

 

 

 

   ЦК                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                              НА ОбС-РАМАН:………………………

                                                                                                                        /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

 

About the author