Заседание на ОбС Роман 2018.02.27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА   Уведомявам Ви, че на 27.02.2018г. от 1300  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман. Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна   записка     от     Председателя   на   ОбС-Роман   Тихомир   Вълчев- относно: Отчета за дейността  на Общински съвет – Роман за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.-Обща 2.Докладна   записка     от     Кмета   …

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2018Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА РОМАН, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ЧЕ ОТ 02.02.2018г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ , ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА  И ТАКСА  КУЧЕ ЗА 2018г. СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2018Г. 1. Данък недвижим имот…