Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.08.2018г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                                              ДО                                                                                                                                                                Г-Н/Г-ЖА………………..………………….         Уведомявам Ви, че на 30.08.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:     1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:…