Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 18.06.2019г. от 13,00часа – извънредно заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                        ДО……………………………                                                                        Г-Н/Г-ЖА…………………… Уведомявам Ви, че на 18.06.2019г. от 1300  часа ще се проведе извънредно заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ООД…